Sứ mệnh

--------------------
23/05/2020

Sứ mệnh của Công ty Thiên Ưng là mang sự an toàn âu dài cho khách hàng và An Bình bền vững cho CBCNV. Bên cạnh đó: duy trì sự hài lòng của những khách hàng đang đồng hành và lấy lại niềm tin của những khách hàng mới: đối với dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.