Thông báo V/v Chấn chỉnh thời gian làm việc và tác phong, đồng phục và ý thức trách nhiệm công việc tại văn phòng công ty

--------------------
22/05/2020

File đính kèm