Thông báo V/v tổ chức phát động phong trào ủng hộ Miền Trung bão lụt

--------------------
10/01/2023